welkom bij Van Zeijl BedrijfsUitrusting

Inloggen of Aanmelden

Van Zeijl BedrijfsUitrusting - De grootste online winkel voor bedrijf-, magazijn- en kantoorinrichting!

Verzending


  • Geen verzendkosten

  • Geen minimale bestelhoeveelheid

  • Geen toeslag voor kleine aantallen

 

 

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de wederpartij, nadat wij de order hebben bevestigd, de order wijzigt, zullen wij de wederpartij opnieuw bij benadering een opgave doen van de levertijd voor de gehele gewijzigde order.

Bij een aanvullende order van de wederpartij, behouden wij ons het recht voor de eerste order gelijk met de laatste order te leveren aan de wederpartij, mits tussen de eerste en de laatste order niet meer dan twee weken ligt.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Indien het op transporttechnische of kostenbesparende gronden aan te raden is om producten in delen te leveren zullen wij daartoe een voorstel doen en separaat overeenkomen hoe en voor wiens rekening de montage zal geschieden.

Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Risico en kosten van uitladen zijn voor rekening van de wederpartij.